O ŠKOLE

Čo Vám ponúkame?

Školu riadiacu sa vo svojom školskom vzdelávacom programe mottom: „NAŠE SRDCE PATRÍ DEŤOM“.

Vyučovanie žiakov primárneho vzdelávania je organizované v 3 budovách: v ZŠ na Školskej ulici a v elokovaných pracoviskách v ZŠ na Višňovej a Bratislavskej ulici. Naša škola ponúka:

Priateľské, útulné a bezstresové prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s počtom žiakov 20 - 25.

V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie.

Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia.

O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,30 do 17,00 hod.

V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“.

Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie, zážitkové učenie, škola hrou).

Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka.

Vyučovanie priamo v prírode – v školskom altánku.

Škola a triedy zariadené modernou počítačovou a didaktickou technikou (samostatné počítačové učebne, triedy s dataprojektorom, interaktívnymi tabuľami a tabletmi, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy).

Škola zariadená moderným školským nábytkom a učebnými pomôckami.

Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít.

Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky: Nemecký jazyk, Anglický jazyk, spevácky, prírodovedný, matematický a výtvarný krúžok, Šikovníček, Origami i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove.

Rôzne školské akcie a výlety, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, oslavy medzinárodných dní a pod.

Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Európsky deň jazykov na školách, Deň detí, Deň rodiny a pod.

Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci.

V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole v prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov z 1. – 4. ročníka.

Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja čitateľskej, finančnej gramotnosti a environmentálnej výchovy.

Úzka spolupráca školy s rodičmi, Materskou školou Malinka, s obcou a s organizáciami v obci.

Zapájanie žiakov do rôznych súťaží v slovenskom jazyku, matematike, do výtvarných i speváckych súťaží.

V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy.

Všetky aktivity školy sú zdokumentované na jej webovej stránke www.zsmalinovo.sk v záložke „Zo života v škole“.

Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola.

Radi Vás privítame!

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,