Prijímanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Oboznámenie zamestnancov so zásadami podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Oznámenie je možné poda nasledujúcimi spôsobmi:
a) ústne do zápisnice u zodpovednej osoby,
b) písomne v listinnej alebo elektronickej forme.

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Masárová
Poštová adresa: Základná škola, Školská 11, 900 45 Malinovo
e-mail: zodpovedna.osoba@zsmalinovo.sk

kompletné znenie smernice 1/2019

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,