ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň pri SOŠ záhradníckej pripravuje stravu pre žiakov a zamestnancov ZŠ na Školskej, Višňovej a Bratislavskej ulici.

Strava sa pripravuje podľa Materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania:

1 x v týždni múčne jedlo
2 x v týždni jedlo s plnou dávkou mäsa
1 x v týždni jedlo so zníženou dávkou mäsa
1 x v týždni slané vegetariánske (bezmäsité) jedlo

V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované potraviny!

Výška stravného v ŠJ

Žiaci: obed - 1,01 EUR
Zamestnanci: obed - 1,19 EUR

Stravné je vždy potrebné uhradiť mesiac vopred k poslednému dňu v mesiaci !!!

Číslo účtu ŠJ pri SOŠ záhradníckej: SK03 8180 0000 0070 0047 4507 (Štátna pokladnica)

Doklad o uhradenom stravnom /ústrižok zo šeku/ treba odovzdať príslušnej pani vychovávateľke. Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť meno dieťaťa do poznámky pre prijímateľa. V prípade ochorenia (neprítomnosti) dieťaťa v škole je možné odhlásiť stravu najneskôr do 8:00 hod ráno príslušného dňa !!!

Telefón ŠJ pri SOŠ záhradníckej: 0917 922 324

Výdaj obedov v školskej jedálni:

Každá trieda obeduje po skončení vyučovania podľa rozvrhu /v celkovom časovom intervale od 11, 50 do 13, 40 hod/.

Dozor v ŠJ zabezpečujú p. vychovávateľky.

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,