K zápisu si môže zákonný zástupca priniesť aj vopred vyplnené tlačivá:Žiadosť o prijatie do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2019/2020

[ súbor .docx ] [ súbor .pdf ]Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ

[ súbor .doc ] [ súbor .pdf ]Splnomocnenie na všetky právne úkony

[ súbor .doc ] [ súbor .pdf ]  • a v prípade potreby aj: Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
    (K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - CPPPaP)

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,