RADA ŠKOLY

Rada školy sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohžadu školskej problematiky.

Rada školy uskutočňuje:

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeža podža § 4
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeža
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeža alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeža, návrh na odvolanie riaditeža predkladá vždy s odôvodnením
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.

 

Členovia rady školy pri ZŠ Malinovo:

Člen za ped. prac.:
p. Poluchová Milada predseda
p. Mgr. Magdaléna Mokrá

Člen za neped. prac.:
p. Miroslava Kulštrunková

Členovia za rodičov:
p. Ing. Naďa Barnášová
p. Mária Miháliková
p. Ing. Strížencová Martina
p. Jozef Škuril

Delegovaný zástupca OZ:
p. Mgr.Šimonovičová Alžbeta
p. Imrich Lieskovský
p. Ing. Edit Valacsai
p. Štefan Lengyel

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,